โครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2559

ครงการคลองสวย น้ำใส เทศบาลนครนนทบุรี

                            เป็นโครงการที่สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คูคลอง สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและประหยัดงบประมาณของราชการในการฟื้นฟูสภาพน้ำในคูคลอง
                            จุดเริ่มต้นของโครงการปี พ.ศ. 2549 เนี่องในวโรกาสเฉลิมฉลองการครองราชย์ปปีที่ 60 ของพระบาาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งครบ 70 ปี   ของการจัดตั้งเทศบาลนครนนทบุรี และครบ 456 ปี เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี จึงได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ คลองสวย น้ำใส ถวายในหลวงขึ้น เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองต่าง ๆในเขตเทศบาลนครนนทบุรี การจัดการน้ำเสียและของเสียจากชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการอนุรักษณ์คูคลอง