โครงการรณรงค์ “ลดภาวะโลกร้อน”

ความเป็นมาของโครงการ

          จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอยู่ในปัจจุบัน การเพิ่มสูงของระดับน้ำทะเล, ปัญหาควันจากไฟไหม้ป่าปกคลุมภาคเหนือของไทย, ภาวะความแห้งแล้ง, ฝนตกหนัก, น้ำท่วม, แผ่นดินถล่ม, ชาวไร่ชาวนาสูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลที่เกิดจากปรากฏการณ์เรือนกระจก สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีหลายประการ ที่สำคัญคือการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองในหลายภาคส่วนทั้งภาคการขนส่งและอุตสาหกรรม ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน นับวันจะส่งผลกระทบทวีความรุนแรงมากขึ้น

เทศบาลนครนนทบุรี ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นศูนย์กลางของแหล่งความรู้และข่าวสารทางวิชาการของการเปลี่ยนแปลงจากปรากฏการณ์ดังกล่าว ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่กำลังจะเกิดรวมทั้งที่ได้เกิดขึ้นแล้วถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองของภาคอุตสาหกรรม และอาคารประเภท ก ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีที่มีแนวโน้มกำลังขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์หยุดโลกร้อนที่นครนนท์ขึ้นโดยการประเมินประสิทธิภาพการจัดการพลังงานของภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารประเภท ก ได้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรวมทั้งองค์ความรู้ให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานประกอบการต่างๆ ที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว แนวทางในการลด ผลกระทบที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวให้เข้าสภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสมรวมถึงการเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในวงกว้าง รวมทั้งสร้างความเข้าใจ มีเจตคติที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ความยั่งยืน ต่อไป


การอบรมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินสถานประกอบการที่มีการจัดการพลังงานที่ดี ปี่ที่ 2

          เทศบาลนครนนทบุรี จัดการอบรม  ” การชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินสถานประกอบการที่มีการจัดการพลังงานที่ดี ปีที่ 2 ” ให้แก่ ผู้แทนสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารประเภท ก รวมถึงอาคารที่พักอาศัยขนาดใหญ่ ผู้แทนจากสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งนี้ การอบรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการพลังงานที่เหมาะสมในโรงงานอุตสาหกรรมและในอาคารประเภท ก อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการแข่งขันทางธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและห่วงใยสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน นอกจากนี้ยังมีวิทยากรที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสถานประกอบการที่มีการจัดการพลังงานที่ดีจากกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ และบริษัท ไนซ์แอพพาเรล จำกัด ณ ห้องประชุม โรงแรมนนทบุรีพาเลส ถ.นนทบุรี 1 จ.นนทบุรี

 

 • 12719591_1106312262763354_7667741036268872712_o
  12901027_1106310216096892_2064480411592056689_o
  12898285_1106309292763651_7897349679449085657_o

 • 12322902_1106310172763563_2653038527140029479_o
  12473784_1106312922763288_3622430172206943836_o
  12377586_1106312499429997_5770872582487396500_o
 • 12322873_1106312269430020_1981310632738795810_o
  12898276_1106313036096610_8567398449819976770_o
  12891532_1106312856096628_7631617312877072179_o
 • 12891532_1106310352763545_6206313151859380206_o
  12748040_1106309339430313_1025547737334081602_o
  12671699_1106312646096649_6992572961069023496_o
 • 12095045_1106312449430002_4719159952760135507_o
  12748040_1106309339430313_1025547737334081602_o

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • ใบสมัครเข้ารับการประเมิน
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกข้อมูลรายละเอียด พร้อมส่งกลับทางโทรสารหรือทาง e-mail ที่ระบุไว้ในใบสมัคร