สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

หลักการและเหตุผล

ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่มีความสำคัญที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ  ของมนุษย์และความน่าอยู่ของเมืองหรือชุมชน สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมคือ การขาดจิตสำนึก ที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การขาดความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทำให้เกิดการแย่งกันใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างขาดจิตสำนึก ทำให้เกิดการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการขยายตัวของเมืองและชุมชนอย่างรวดเร็ว โดยขาดการวางแผนป้องกันและควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ            จากรายงานสถานการณ์มลพิษภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี ๒๕๕๕ ตามโครงการจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี พบว่า คุณภาพน้ำผิวดินจากแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่ไหลผ่านเทศบาลนครนนทบุรีอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม คุณภาพน้ำคลองภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรีส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ซึ่งจากการรายงานดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี อยู่ในระดับที่ต้องมีการดำเนินการในการฟื้นฟูและแก้ไขในระยะยาว เนื่องจากส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศ       และส่งผลต่อการเกิดภัยพิบัติต่างๆที่รุนแรงขึ้น และบ่อยครั้งมากขึ้น มูลเหตุของปัญหาเหล่านี้ เกิดจากการขาดจิตสำนึกที่ดีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการขาดองค์ความรู้ที่จะใช้ในการจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

เทศบาลนครนนทบุรี ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงจัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็น   การเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดี สำนึกรับผิดชอบ กระตุ้นให้เกิดจินตนาการ เกิดการเรียนรู้ในการป้องกันและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ทางด้านสิ่งแวดล้อม ต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตสำนึกที่ดี        ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมโครงการ นำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สถานประกอบกิจการ หรือที่อยู่อาศัยของตนเอง

๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แสดงผลการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาหรือหน่วยงานของตนเอง เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น

๔. เพื่อส่งเสริมให้มีการป้องกัน ควบคุม ดูแลรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

world