ข้อมูลโรงงานทั้งหมด
ลำดับ
เลขทะเบียน
ชื่อโรงงาน
ชื่อเจ้าของโรงงาน
ประเภทโรงงาน
1
จ2-63(2)-1/51 นบ.
 โรงงานนายศักดิ์ชัย  นายศักดิ์ชัย ปิยะสาธุกิจ
 โรงงานจำพวกที่ 2
2
อ2-64(6)-1/60 นบ
 บริษัท นำสินสปริง จำกัด  นางพิมพ์ภา ใจจิตร์มั่น
 โรงงานจำพวกที่ 2
3
อ2-20(1)-12/57 นบ
 นาร์วาฬเวิลด์ เซอร์วิส  นายสิริวัฒก์ รัตนรังสิมันต์
 โรงงานจำพวกที่ 2
4
อ2-33-2/57 นบ
 บริษัท วี. พี. ที ฟุทแวร์ 1993 จำกัด  นายวงศกร วงษ์ไพศาล
 โรงงานจำพวกที่ 2
5
อ2-10(1)-6 /57 นบ
 นนท์เบเกอรี่ สาขา 1  นายสมพบ กาศยปนันทน์
 โรงงานจำพวกที่ 2
6
อ 2-10(1)-4 /57 นบ.
 บริษัท วิคตอรี่ ฟู๊ด เฮ้าส์ จำกัด  นายสรวิทย์ ฤกษ์จิรัฐติกาล
 โรงงานจำพวกที่ 2
7
2-64(1)-1/31 นบ.
 หจก. เอ็น.เอส.นนท์ เอ็นจิเนียริ่ง  นายศิริพล ไพศาลวิจิตรนุช
 โรงงานจำพวกที่ 2
8
จ 2-69-2/52 นบ
 บริษัท กรีน ก๊อบปี้ เซนเตอร์ จำกัด  บริษัท กรีน ก๊อบปี้ เซนเตอร์ จำกัด -
 โรงงานจำพวกที่ 2
9
จ 2-41(1)-2/36 นบ
 บริษัท แอล.ซี.เพรส จำกัด  บริษัท แอล.ซี.เพรส จำกัด -
 โรงงานจำพวกที่ 2
10
จ 2-63(2)-6/38 นบ
 ศิริไทยเทรดดิ้ง  นายศิริ หงษ์ศิริ
 โรงงานจำพวกที่ 2
11
จ 2-10(1)-2/50 นบ
 บริษัท ฟู้ดเอ็ดจ์ กัวร์เมท (ไทยแลนด์) จำกัด  บริษัท ฟู้ดเอ็ดจ์ กัวร์เมท (ไทยแลนด์) จำ -
 โรงงานจำพวกที่ 2
12
จ 2-12(11)-4/50 นบ
 บริษัท ฟู้ดเอ็ดจ์ กัวร์เมท (ไทยแลนด์) จำกัด  บริษัท ฟู้ดเอ็ดจ์ กัวร์เมท (ไทยแลนด์) จำ -
 โรงงานจำพวกที่ 2
13
จ 2-63(2)-6/37 นบ
 แสงดาว  นายสมาน สุวรรณพรม
 โรงงานจำพวกที่ 2
14
จ 2-71-1/43 นบ
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เจ อิเล็คทริค  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เจ อิเล็คทริค -
 โรงงานจำพวกที่ 2
15
จ 2-70-1/39 นบ
 โรงงานนายเมธี ภิญโญวรกุล  นายเมธี ภิญโญวรกุล
 โรงงานจำพวกที่ 2
16
จ 2-20(1)-2/44 นบ
 บริษัท เอ เเอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จำกัด  บริษัท เอ เเอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จำกัด -
 โรงงานจำพวกที่ 2
17
จ 2-63(2)-1/42 นบ
 เจริญการช่าง  นายเจริญ จันตา
 โรงงานจำพวกที่ 2
18
จ 2-70-2/40 นบ
 เบญจมาศ  นายสมชัย หงษ์ทรัพย์ภิญโญ
 โรงงานจำพวกที่ 2
19
จ 2-64(12)-5/48 นบ
 ที.เอส.คอนแทรกท์ นนทบุรี  นายธนู เดิมหมวก
 โรงงานจำพวกที่ 2
20
จ 2-13(8)-1/48 นบ
 น้ำพริกแม่บุญธรรม  นางสาวทิพย์รัตน์ อุตเดช
 โรงงานจำพวกที่ 2
21
จ 2-64(13)-1/41 นบ
 สยามเมอร์กิ้น  นายวินัย เนียมรุ่งเรือง
 โรงงานจำพวกที่ 2
22
จ 2-32(1)-1/37 นบ
 บริษัท วินโกลฟ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด  บริษัท วินโกลฟ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด -
 โรงงานจำพวกที่ 2
23
จ 2-72-1/37 นบ
 บริษัท อีเบส จำกัด  นายพล พลเสน
 โรงงานจำพวกที่ 2
24
จ 2-92-1/32 นบ
 โรงงานนายบุญยิ่ง ลีลาขจรกิจ  นายบุญยิ่ง ลีลาขจรกิจ
 โรงงานจำพวกที่ 2
25
จ 2-58(1)-1/23 นบ
 รวมศิลป์  นายศิลป์ สิทธิลังกานนท์
 โรงงานจำพวกที่ 2
26
จ 2-77(2)-2/37 นบ
 สนามบินน้ำเฮดเดอร์  นางเพ็ญโฉม บุญทวี
 โรงงานจำพวกที่ 2
27
จ 2-23(4)-1/46 นบ
 บริษัท เอส.โอ.วี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  บริษัท เอส.โอ.วี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด -
 โรงงานจำพวกที่ 2
28
จ 2-64(9)-2/48 นบ
 พูลเพชรการช่าง  นาย สมควร พูลเพชร
 โรงงานจำพวกที่ 2
29
จ 2-77(2)-1/24 นบ
 ศิริชัยท่อไอเสีย  นางสาว พัชรินทร์ ศรีบุญเรือง
 โรงงานจำพวกที่ 2
30
จ 2-64(13)-8/35 นบ
 โรงงานนางสาววานี สุขสำราญ  นางสาว วานี สุขสำราญ
 โรงงานจำพวกที่ 2
31
จ2-64(13)-1/40 นบ.
 โรงกลึงบัญชา  นาย บัญชา พวงแก้ว
 โรงงานจำพวกที่ 2
32
2-64(6)-2/25 นบ
 ชัยเจริญกิจการช่าง  นายมนชัย เรืองศิลาสิงห์
 โรงงานจำพวกที่ 2
33
จ 2-41(1)-1/46 นบ
 บริษัท พี.วาทิน พรินติ้ง จำกัด  บริษัท พี.วาทิน พรินติ้ง จำกัด -
 โรงงานจำพวกที่ 2
34
จ 2-71-1/37 นบ
 บริษัท แพนสยามเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  บริษัท แพนสยามเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด -
 โรงงานจำพวกที่ 2
35
จ 2-41-(1)-2/39 นบ
 บริษัท ยุทธรินทร์ การพิมพ์ จำกัด  บริษัท ยุทธรินทร์ การพิมพ์ จำกัด -
 โรงงานจำพวกที่ 2
36
จ 2-72-1/43 นบ
 บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำ -
 โรงงานจำพวกที่ 2
37
2-ศ.6(1)-1/33 นบ
 บริษัท บักเซ้งฟู้ด(ไทยแลนด์) จำกัด  นายชาญชัย กิตติรัตนวิวัฒน์
 โรงงานจำพวกที่ 2
38
จ 2-41(1)-5/48 นบ
 มาลี บรรณประดิษฐ์  นางมาลี บรรณประดิษฐ์
 โรงงานจำพวกที่ 2
39
จ 2-71-2/48 นบ
 วัชระเซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย  นายเจน อยู่เป็นสุข
 โรงงานจำพวกที่ 2
40
จ 2-71-1/40 นบ
 บริษัท ศิริพัฒน์ อิเล็คเทค จำกัด  บริษัท ศิริพัฒน์ อิเล็คเทค จำกัด -
 โรงงานจำพวกที่ 2
41
จ 2-87(1)-1/41 นบ
 พันทิพย์ แซ่โง้ว  นางพันทิพย์ แซ่โง้ว
 โรงงานจำพวกที่ 2
42
จ 2-70-3/40 นบ
 บริษัท เอสคอมเพรสด์ แอร์ จำกัด  บริษัท เอส.คอมเพรสด์ แอร์ จำกัด -
 โรงงานจำพวกที่ 2
43
จ 2-39-3/40 นบ
 บริษัท มาเธอร์บอส แพคเก็จจิ้ง จำกัด  บริษัท มาเธอร์บอส แพคเก็จจิ้ง จำกัด -
 โรงงานจำพวกที่ 2
44
จ 2-64(12)-1/40 นบ
 ทองเจริญ ตัด-พับเหล็ก  นายชาตรี ว่องวัฒนากิจ
 โรงงานจำพวกที่ 2
 
 
 
.:: Develop By : developbest Copyright 2012 ::.