Untitled Document

Warning: include(left.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/behngoth/domains/behn.go.th/public_html/gcawts.php on line 47

Warning: include(left.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/behngoth/domains/behn.go.th/public_html/gcawts.php on line 47

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'left.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/behngoth/domains/behn.go.th/public_html/gcawts.php on line 47
 

โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียอาคารศูนย์ราชการ
จังหวัดนนทบุรี

1. หลักการและเหตุผล

ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 แล้วเสร็จและ
และเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2536 ภายในประกอบด้วยหน่วยงานราชการที่สำคัญ
ได้แก่ เทศบาลนครนนทบุรี, ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี, สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนนทบุรี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี, สำ
นักงานเกษตรจังหวัด, สำนักงานพาณิชย์จังหวัด, สำนักงานอัยการจังหวัด, สำนัก
งานแขวงจังหวัด, สำนักงานศาลจังหวัด, สำนักงานพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 1,  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสำนักงานสรรพากร ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีประชา
ชนมาใช้บริการจำนวนมาก รวมกันมีมากกว่า 5,000 คนต่อวัน มีปริมาฝรน้ำเสียที่
เกิดขึ้นประมาณ 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน การที่ศูนย์ราชการก่อสร้างและให้บริการ
ประชาชนมาเป็นระยะเวลานานทำให้ระบบรวบรวมน้ำเสียของแต่ละอาคารเกิดการ
ชำรุด น้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆไม่ได้รับการบำบัดอย่างถูกวิธี ประกอบกับบางอา
คารไม่มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย บางอาคารมีการติดตั้งระบบบำบัดแต่ไม่ได้รับ
การดูแลหรือเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้น้ำเสียมิได้รับการบำบัด หรือได้
รับการบำบัดแต่ไม่ได้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ที่กำ
หนดให้ค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร จากผลการตรวจวัดพบว่าน้ำทิ้งมีค่า
เฉลี่ย BOD สูงสุดและต่ำสุด เท่ากับ 1.125 และ 36.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ซึ่งน้ำทิ้งเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในแม่น้ำ
ลำคลองต่างๆ ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภคได้ดัง
เช่นสมัยอดีตที่ผ่านมา อีกทั้งยังสูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพสองริ่มฝั่งคลอง
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่สองริมฝั่งคลองดังกล่าว

จังหวัดนนทบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความรุนแรงของปัญหาดังกล่าว จึงได้
ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียอาคารศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ขนาด
รวม 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขึ้น เพื่อบำบัดน้ำเสียจากทุกอาคารของศูนย์ราชการ
จังหวัดนนทบุรีให้มีคุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารประเภท ก. ไม่ก่อให้เกิดปัญหารต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
หน่วยงานต่างๆ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ

 

2. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรวบรวมและป้องกันน้ำเสียมิให้ปนเปื้อนออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
 2. เพื่อบำบัดน้ำเสียจากอาคารศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีให้ได้มาตรฐานควบคุมการ
  ระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก.
 3. เพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำในคูคลองในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
 4. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

3. วิธีดำเนินการ

 1. สำรวจข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัญหาที่เิกิดขึ้น
 2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. เสนอโครงการขอรับความเห็นชอบจากจังหวัดนครนนทบุรีและสภาเทศบาลนครนนทบุรี
 4. สำรวจ ออกแบบ ประมาณการค่าก่อสร้าง
 5. จัดหางบประมาณสนับสนุน
 6. ดำเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียอาคารศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี
 7. ดำเนินการติดตามและประเมิณผล

 

4. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ถึง เดือนเมษายน 2554

.

 

การดำเนินการ

1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งอาคารศุนย์ราชการจังหวัดนนทบุร

..

หมายเหตุ : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก.
กำหนดค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร

จากตารางจะเห็นได้ว่า ค่า BOD ของน้ำทิ้งที่ปล่อยลงสู่บ่อน้ำสาธารณะเกือบทุก
อาคารมีค่าเกินกว่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ยกเว้น
น้ำทิ้งของเทศบาลนคนนทบุรีที่มีค่าอยุ่ในเกณฑ์มาตรฐานเนื่องจากมีระบบบำบัดน้ำทิ้ง
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีการติดตามดูแลตรวจสอบอยู่เสมอ

2. กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารต่างๆ
ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

...

3. สภาพปัญหา

- ไม่มีบ่อดักไขมัน และระบบบำบัดน้ำเสีย

- บ่อเกรอะสร้างมานาน มีขนาดเล็ก

- ระบบรวบรวมน้ำทิ้งเริ่มชำรุด

....

4. แนวทางการแบ่งพื้นที่รับน้ำทิ้งแต่ละโซนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย

.....

โซนที่ 1 บริเวณลานจอดรถหน้าศาลแขวง ขนาดพื้นที่ กว้าง 3 เมตร ยาว 21 เมตร
สามารถรับน้ำทิ้งได้ 150 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

โซนที่ 2 บริเวณด้านหลังที่จอดรถสำนักงานเกษตรจังหวัด ขนาดพื้นที่ กว้าง 3 เมตร
ยาว 21 เมตร สามารถรับน้ำทิ้งได้ 150 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

โซนที่ 3 บริเวณลานจอดรถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ขนาดพื้นที่
กว้าง 3 เมตร ยาว 21 เมตร สามรถรับน้ำทิ้งได้ 150 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

 

 
Untitled Document